Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu

tytoń na polu

Razem znaczy skutecznie

Wspieramy producentów tytoniu

Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu zostało założone w 2012 roku. Głównym celem Zrzeszenia jest ochrona interesów rolników i zapewnienie opłacalności produkcji tytoniu.

Plantatorzy z Łukowej znani są z uprawy najwyższej jakości tytoniu, a sama miejscowość nazywana jest „stolicą polskiego tytoniu”. Na sukces produkcji składa się 50-letnia tradycja, doskonałej klasy surowiec, profesjonalna wiedza oraz ciężka praca rolników.

Powołanie Zrzeszenia związane było m.in. z problemami w branży spowodowanymi zamiarem wprowadzenia niekorzystnego prawodawstwa unijnego i krajowego oraz krzywdzącymi praktykami (dotyczącymi np. zasad wykupu i klasyfikacji tytoniu) stosowanymi przez duże podmioty na rynku tytoniarskim.

Dzięki konsolidacji powstała zjednoczona grupa, która posiada silną pozycję negocjacyjną i może występować jako organ opiniotwórczy oraz równorzędny partner w rozmowach dotyczących przemysłu tytoniowego na szczeblach krajowych i zagranicznych.

Działalność Łukowskiego Zrzeszenia Plantatorów Tytoniu:

 • prowadzenie negocjacji z przetwórcami tytoniu (w tym z międzynarodowymi koncernami tytoniowymi) dotyczącymi cen oraz zasad wykupu tytoniu;
 • organizowanie branży tytoniarskiej przez umacnianie pozycji grup i organizacji producentów tytoniu;
 • rozwijanie różnych form wzajemnej współpracy producentów w dostosowaniu do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej;
 • reprezentowanie interesów Zrzeszenia wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz podmiotów biznesowych;
 • działania na rzecz tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających prowadzeniu i rozwojowi działalności rolniczej, zwłaszcza uprawy tytoniu;
 • współudział w kształtowaniu polityki rolnej, w sytuacjach szczególnych – organizowanie różnych form protestu przewidzianych prawem;
 • prowadzenie działań promocyjnych poprzez organizację TYTONIAKÓW – ogólnopolskiego święta plantatorów tytoniu;
 • prowadzenie działalności doradczej, instruktażowej i szkoleniowej;
 • współdziałanie z organizacjami rolniczymi, placówkami naukowo-badawczymi i doradczymi;
 • zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych;
 • pomoc członkom przy finansowaniu inwestycji ukierunkowanych na rozwój i modernizację gospodarstw;
 • prowadzenie działalności socjalnej i ubezpieczeniowej dla producentów i członków ich rodzin;
 • stymulowanie rozwoju grup producentów jako elementu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 • dążenie do zapewnienia polskim producentom tytoniu niezbędnej konkurencyjności na europejskich i światowych rynkach.